Turistična zveza Gornjega Posočja

Turistična zveza Gornjega Posočja je zveza 36 turističnih in drugih društev, povezanih s turizmom.

Turistična zveza Gornjega Posočja je zveza 36 turističnih in drugihdruštev, povezanih s turizmom. Ustanovljena je bila 19. februarja 1990.V register društev je bila vpisana 16. 8. 1990 pod zaporedno številko101, matična številka 5402883.

Turističnazveza Gornjega Posočja (TZGP) deluje od leta 1990 Ustanovno listino jedne 19. februarja 1990 v Bovcu podpisalo 15 ustanoviteljev, in sicer:vseh šest tedaj delujočih turističnih društev na območju (TD Tolmin, TDKobarid, TD Bovec, TD Most na Soči, TD Log pod Mangrtom in TD SočaTrenta), nekatera druga društva, povezana s turizmom, nekajgospodarskih subjektov, javnih zavodov in tedanja Občina Tolmin. Danesbi temu rekli javno-zasebno partnerstvo z močnim deležem civilne družbe.

TZGPje nastala iz potrebe "po povezanem in ciljno usmerjenem delovanju napodročju razvoja turizma in turistične promocije" (citat iz statuta).Članstvo v TZGP je od njene ustanovitve dalje naraščalo. V času vpisa vregister 16. 8. 1990 je štela že 22 članov. Kasnejši Zakon o društvihje določil, da so člani zveze lahko le društva, ne pa tudi gospodarskisubjekti in ne subjekti javnega sektorja, zato je morala leta 1997 TZGPspremeniti in ustrezno prilagoditi svoj statut. Število turističnihdruštev je naraščalo, nastajala so v vedno ožjih lokalnih okoljih.Danes TZGP šteje 36 članov -društev, ki pokrivajo območje občinTolmin, Kobarid in Bovec.

TZGP deluje kot krovna območnaturistična zveza, kot prostovoljno združenje turističnih in drugihdruštev, povezanih s turizmom. Društvom članomnudi strokovno oporo,spodbuja kreativnost in inovativnost, spodbuja prostovoljstvo inrazvija enakopravno sodelovanje društev pri načrtovanju in razvojudestinacije, turističnega območja zgornjega Posočja. Spodbuja delovanjeturističnih podmladkov in snovanje turističnih projektov mladih, sajbrez njih ni bodočega turističnega kadra ne v društvih, ne vturističnih gospodarskih subjektih, ne v zavodih za pospeševanjeturizma.

TZGP deluje v smeri čim učinkovitejšega razvojaturistične društvene organizacije (TDO), za uveljavljanje njenegapomena in vloge terza družbeno vrednotenje prostovoljnega dela.Zavzema se za vrednote ohranjanja kulturne, naravne in drugihvrstdediščine, njihovo valorizacijo in promocijo, njihovo ustreznovključevanje v turistično ponudbo in oblikovanje integralnihturističnih proizvodov (ITP). Prizadeva si za sodobne in avtentičneITP, ki naj temeljijo na doživetjih in zgodbah ter za njihovotrajnostno rabo. TZGP skrbi za kakovost društvenih aktivnosti in zastrokovnost dela. Zato veliko skrb posveča razvoju človeških virov vTDO, sodeluje pri izobraževanju in usposabljanju, ga organizira inkoordinira.

TZGP spodbuja povezovanje med društvi, pospešujesodelovanje z drugimi akterji turizma in vključevanje društev članov vjavno-zasebna partnerstva. Skupaj s svojimi člani soustvarja pogoje zarazvoj turistične destinacije in sooblikuje turistično kulturo naobmočju. Dejavno se vključuje v turistične razvojne projekte občin,razvojnih agencij in lokalnih turističnih organizacij. V največji možnimeri se bo še naprej vključevala v moderno zasnovano oblikodestinacijskega managementa, v kateri je vloga civilno-družbenihrazvojnih potencialov priznana in sprejeta kot priložnost.

nazaj